Gail Johnson

 GRI, CRS 
2222 SW 29th St.
Topeka, KS 66611
(785) 267-2700
(785) 640-3291
(785) 267-8660
gail.johnson@realtor.com
My Website